۶۵ سال تاریخ یک جشنواره به روایت پوستر

سیر تحولی جشنوارۀ آوینیون، از یک رویداد محدود محلی تا تبدیل شدن به یک اتفاق بزرگ بین المللی، را می توان از طریق دنبال کردن تغییرات گرافیکی و نشانه شناسی پوستر این جشنواره نیز بازخوانی کرد.

ادامه مطلب